Page 10 - Brozura_200x200mm
P. 10

Pokládky vedenia

      Pokládky, kontrola, skúšky a revízie vedenia vysokého a nízkeho napätia, vzdušné, povr-
      chové a podzemné vedenia.


      Realizácia výkopov pre zemné vedenia VN a NN, pokládka uzemnenia, káblov, ochrany
      zemných káblov, výstražného zabezpečenia káblov, zához a parkové úpravy po výkopoch.

      Oprávnenie pre nakladanie s odpadmi pri výkopových prácach.


      Pokládky vedenia VN a NN na oceľových konštrukciach a stavebných prvkoch v priemy-
      selných objektoch výrobných linkách.


      Inštalácie vzdušného vedenia, stlpov a odpojovačov, prechod zo vzdušného do zemného
      vedenia.


      Zabezpečenie projektovej dokumentácie, skúšok, diagnostiky, revízií a úradných skúšok
      na vedeniach VN.

      Dodávky a napájanie trafostaníc, dieselgenerátorov a záložných zdrojov
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15