Page 4 - Brozura_200x200mm
P. 4

O nás

      EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. (EZ) bola založená začiatkom roka 2007 ako
      dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s.

      a je pokračovateľom jej montážnych a dodávateľských tradícií pri čom takto
      zaujíma s jej viac ako 70-ročnou tradíciou významné postavenie na trhu v oblasti
      montážnej činnosti elektrotechnických zariadení.      Spoločnosť realizuje svoju činnosť v priemysle, stavebníctve, petrochémii a v
      najväčšej miere v klasickej a jadrovej energetike a automobilovom priemysle.


      EZ úzko spolupracuje s poprednými slovenskými i celosvetovými spoločnosťami

      pôsobiacimi v energetike. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a vysokej kvalifiko-
      vanosti odborníkov vkladá do každej etapy realizácie zákazky svoje know-how
      na vysokej profesionálnej úrovni.      EZ je držiteľom prestížneho certifikátu systému kvality podľa ISO 9001:2015, STN
      EN ISO 9001:2015, firma má zavedený integrovaný systém manažérstva podľa
      ISO 14001:2004 a podľa OHSAS 18001:2007. Integrovaný systém manažérstva
      kvality pokrýva: Výroba vyhradených elektrických zariadení, montáž, údržba,

      servis, uvádzanie do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elek-
      trických zariadení, meracej a regulačnej techniky v rámci technického, techno-
      logického a energetického vybavenia stavieb. V máji 2018 vykonala spoločnosť
      Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) audit v EZ, z ktorého vyplýva,

      že integrovaný systém manažérstva kvality je v praxi uplatnený a trend tr-
      valého zlepšovania bol preukázaný. Systém manažérstva kvality je zavedený má
      funkčný charakter, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných EZ.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9